ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 123
                                               

Almane

Almane er ein øyde bustad ved Sunnylvsfjorden i Stranda kommune i Møre og Romsdal. På staden var der eitt hus som låg ei bratt steinurd nær sjøen 85 moh, og det høyrde til matrikkelgarden Furnes. Huset låg tett ved stien som går opp til Furnes-tu ...

                                               

Blomberg

Blomberg er ein fjellgard ved Geirangerfjorden i Stranda i Møre og Romsdal fylke. Garden ligg på eit platå 450 moh. på sørsida av fjorden. Garden Syltavik ligg nede ved sjøen og er einaste grannegarden ein kan kome til utan å måtte i båt. Den bra ...

                                               

Bringa

Bringa matrikkelgard nr 108 i Stranda kommune, er ein nedlagt gard ved Geirangerfjorden i Møre og Romsdal fylke. Om namnet: Oluf Rygh trur at namnet kan skrive seg frå det norrøne ordet bringa som tyder bringe eller bryst, på folk og fe. I overfø ...

                                               

Duken i Stranda

Oluf Rygh opplyser at namnet på garden viser til ein flekk med dyrka mark som blir samanlikna med ein utbreidd duk. Andre namneformer som er blitt nytta, er Dugelied, Dugen eller Duggen. Garden ligg i Dukelifjellet, mellom 400 moh og 500 moh. Ei ...

                                               

Furnes i Stranda

Oluf Rygh reknar med at namnet har samanheng med treslaget furu og viser til at namnet òg finst andre stader i landet. Ein må rekne med at då dei første busette seg på staden, var neset tilvakse med furuskog.

                                               

Gomsdal

Oluf Rygh trur at det kan vere tale to ulike namn: "Gausdal" som kan kome frå eit gamalt namn på elva; Gaus eller Gausa. Namnet "Goms" kan ha samanheng med det norrøne ordet gumpr som kan tyde sete eller søkk dalsøkk.

                                               

Horvadrag

Horvadrag ligg på ei bratt fjellskråning, om lag 240 moh på nordsida av Geirangerfjorden, mellom fossefalla Dei sju systrene og Brudesløret. Garden har truleg vore i bruk heilt sidan mellomalderen. I 1606 er det nemnt ein Anntonnis Horuedrag og i ...

                                               

Isflå

Isflå eller Isflåen, matrikkelgard nr 98 i Stranda kommune, er ein nedlagt gard som ligg på austsida av Sunnylvsfjorden i Møre og Romsdal.

                                               

Knivsflå

Knivsflå er ein fjellgard ved Geirangerfjorden i Stranda i Møre og Romsdal fylke. Garden ligg på ei fjellhylle 250 moh. på nordsida av fjorden. Like ved garden ligg Dei sju systrene som tidlegare vart kalla Knivsfossane. På Knivsflå dyrka dei kor ...

                                               

Ljøen

Ljøen er ei grend som ligg på vestsida av Sunnylvsfjorden, om lag 5 km frå Hellesylt, og høyrer til i Stranda kommune i Møre og Romsdal fylke.

                                               

Ljøsura

Ljøsura, matrikkelgard nr 125 i Stranda kommune, er ein øydegard ved Geirangerfjorden i Møre og Romsdal fylke. Om namnet: Oluf Rygh trur at namnet har samanheng med eit opphavleg namn på elva: Lysa eller Ljøselva. Ljøsura ligg nær fjorden, på sør ...

                                               

Lundanes

Lundanes, matrikkelgard nr 104 i Stranda kommune, er ein nedlagt fjordgard ved Sunnylvsfjorden i Møre og Romsdal fylke. Lundanes ligg på eit nes ved innløpet til Geirangerfjorden. Det har budd folk på staden i uminnelege tider og der er gjort fun ...

                                               

Matvika

Matvika matrikkelgard nr 105 i Stranda kommune, er ein nedlagt gard ved Geirangerfjorden i Møre og Romsdal fylke. Om namnet: Oluf Rygh trur helst at namnet kan skrive seg frå det norrøne ordet matr mat, føde, som viser til at folk på ferd i fjord ...

                                               

Megardsplassen

Megardsplassen, bruk nr 3 på matrikkelgard nr 106 i Stranda kommune, er ein nedlagt fjellgard ved Geirangerfjorden i Møre og Romsdal fylke.

                                               

Oaldsbygda

Oaldsbygda er ei fråflytt grend på austsida av Sunnylvsfjorden på Sunnmøre. Ho ligg 12 kilometer ut fjorden frå Hellesylt. Så tidleg nokon veit hadde bygda tre gardar: Seljeflot, Midgard og Øvstegard. Seinare, ein gong før år 1600, vart garden St ...

                                               

Skageflå

Skageflå er ein fjellgard ved Geirangerfjorden i Stranda i Møre og Romsdal fylke. Garden ligg på ei fjellhylle 250 moh. på sørsida av fjorden. Garden har vore i bruk heilt sidan mellomalderen. Han har vorte rekna som ein av dei rikaste gardane i ...

                                               

Skjeret i Stranda

Skjeret er ein øydegard i Stranda kommune, ved Sunnylvsfjorden i Møre og Romsdal. Folket på Skjeret sokna ofte innover til Sunnylven. Garden er meir å rekne som eit plassebruk og ligg tett innanfor øydegarden Isflå. Der er nemnt at det budde folk ...

                                               

Syltavik

Syltavik eller Syltevik i Stranda, matrikkelgard nr 127 i Stranda kommune, er ein nedlagt gard ved Geirangerfjorden i Møre og Romsdal fylke. Om namnet: Oluf Rygh trur at namnet skriv seg frå ordstammen sult, og dermed kan sikte til ein lavtliggan ...

                                               

Sylteviklia

Sylteviklia er ein øydegard ved Geirangerfjorden, i Stranda kommune i Møre og Romsdal fylke. Om namnet: sjå Syltavik. Sylteviklia er nemnt i matrikkelen for 1666 som sjølvstendig gard. I 1737 vart husa på garden øydelagt, dels av brann og dels av ...

                                               

Timbjørgane

Timbjørgane, òg kalla Tindbjørgane eller Tynnbjørgane, matrikkelgard nr 94 i Stranda kommune, er ein nedlagt gard ved Sunnylvsfjorden i Møre og Romsdal fylke. Om namnet: Oluf Rygh trur at den opphavlege namneforma var timbrbjørgane og hadde saman ...

                                               

Åkernes

Åkernes er tre matrikkelgardar i Stranda kommune, som ligg på eller ved Åkerneset, på vestsida av Sunnylvsfjorden i Møre og Romsdal fylke. Om namnet: Oluf Rygh viser til det opphavleg namnet akrnes, der første lekken av namnet tyder åker. Namnet ...

                                               

Bautastein Indre Steinnes

Bautasteinane på Indre Steinnes er plassert på Indre Steinnes i Ørsta kommune i Møre og Romsdal. Steinane er datert til jarnalder og er freda etter kulturminnelova

                                               

Bautasteinen Dysa

Bautasteinen Dysa er plassert på Vartdal i Ørsta kommune i Møre og Romsdal. Steinen er datert til jarnalder og er freda etter kulturminnelova.

                                               

Bautasteinen "St. Olavs pil"

"St. Olavs pil" er ein bautastein på Store-Standal, Gnr 60 bnr 1, i Ørsta kommune på Sunnmøre. Presten Hans Strøm skreiv i 1766 om ein bautastein på Store Standal, "en lang og noget krum Steen-Stytte stående 6 Alne høit over Jorden,". Arkeologen ...

                                               

Dønnes Gård

Dønnes Gård er ein gjestegard som ligg på den nordlege delen av øya Dønna. Historia til garden strekkjer seg rundt 800 år tilbake i tid. Den fyrste skriftlege kjelda kor garden er nemnt er Snorres kongesoger. I 1675 kjøpte amtmannen Peder Tønder ...

                                               

Røst kyrkje

Røst kyrkje ligg på Røst i Nordland. Kyrkja er ei langkyrkje i tømmer med 270 plassar. Ho vart vigsla 26. september 1900 sist ombygd i 1971. Dagens avløyste ei eldre steinkyrkje som var blitt for lita. Den kyrkja vart vigsla treeiningssøndag 5. m ...

                                               

Værøy gamle kyrkje

Værøy gamle kyrkje ligg på Nordland i Værøy sokn Bodø domprosti. Kyrkja er ei langkyrkje i tre. Ho vart bygd i Kabelvåg i 1746 og flytta til Værøy i 1799. Kyrkja vart utbygd i 1884. Værøy har sannsynlegvis hatt kyrkje sidan 1400-talet. Ei tidlega ...

                                               

Bakkebø kyrkje

Bakkebø kyrkje er ei krosskyrkje frå 1960 i Eigersund kommune i Rogaland fylke. Byggverket er i betong og har 400 sitjeplassar. Kyrkja ligg på området til den tidlegare HVPU-institusjonen Bakkebø, som i mange år vart driven av Raudekrossen. Etter ...

                                               

Egersund kyrkje

Egersund kyrkje er ei lafta krosskyrkje ved torget i Egersund. Det har vore kyrkje på staden sidan tidleg mellomalder, men den noverande kyrkja vart oppført som langkyrkje i 1623–34. Så vart ho bygd om og utvida til krosskyrkje i 1785–88 av den t ...

                                               

Helleland kyrkje

Helleland kyrkje er ei langkyrkje frå 1832 på Helleland i Eigersund kommune i Rogaland fylke. Kyrkja er lafta og har 500 sitjeplassar. Det har vore kyrkje på Helleland sidan mellomalderen.

                                               

Rossabø kyrkje

Rossabø kyrkje er ei arbeidskyrkje frå 1972 i Haugesund kommune i Rogaland fylke. Byggverket er i mur. Sjølve kyrkjesalen har 360 sitjeplassar. Dette kan utvidast til 600 når ein tek i bruk kyrkjelydssalen. Altarutsmykkinga er ved Veslemøy Nysted ...

                                               

Vår Frelsers kyrkje i Haugesund

Vår Frelsers kyrkje er ei krosskyrkje frå 1901 i Haugesund kommune i Rogaland fylke. Dette er hovudkyrkja for Haugesund by. Vindauga i korveggen har glasmåleri frå Dr.H. Oidtmann. Den nygotiske altartavla har eit bilete av Jesus i Getsemane måla ...

                                               

Varhaug gamle kyrkjegard

Varhaug gamle kyrkjegard er ein kyrkjegard som ligg i havgapet på garden Varhaug i Hå kommune. Kyrkjeplassen er frå mellomalderen. Rundt 1200 vart truleg den første kyrkja reist her, og det er mykje som tyder på at denne vart lagd på ein gammal h ...

                                               

Lund kyrkje på Moi

Lund kyrkje er ei lafta langkyrkje i Lund kommune i Rogaland fylke. Kyrkja vart oppført i 1808 og innvigd den 13. september 1812. Ho vart omfattande restaurert i 1935–36. Kyrkja har 330 sitjeplassar. Det er kyrkjegard ved kyrkja.

                                               

Forsand kyrkje

Forsand kyrkje er ei langkyrkje i Sandnes kommune i Rogaland. Ho blei bygd i 1854 etter teikningar av Tollag Gudmestad frå Nærbø. Kyrkja blei sist restaurert i 2004 i samband med 150-årsjubileet. Opphavleg var kyrkja umåla og utan elektrisk strau ...

                                               

Høyland kyrkje

Høyland kyrkje er ei lafta langkyrkje frå 1841 i Sandnes kommune i Rogaland fylke. Kyrkja er oppført på grunnalg av typeteikningar av Hans Ditlev Franciscus von Linstow. Ho har 650 sitjeplassar. Høyland har hatt kyrkje sidan mellomalderen. Dei ti ...

                                               

Lyse kapell

Lyse kapell er eit kapell i Lysebotn i Sandnes kommune i Rogaland. Kapellet vart bygd i 1961 og har plass til 150 personar. Kapell er oppført i tre. Det vart innvigd av biskop Fridtjov Birkeli 28. mai 1961. Kapellet vart teikna av Gustav Helland ...

                                               

Riska gamle kyrkje

Riska gamle kyrkje er ei lafta langkyrkje frå 1877 i Sandnes kommune i Rogaland fylke. Ho har 200 sitjeplassar. Riska gamle kyrkje vart avløyst av ei ny kyrkje som soknekyrkje i 1999 og vert no mest nytta til konsertar og kulturarrangement. Det e ...

                                               

Sandnes kyrkje i Rogaland

Sandnes kyrkje er ei langkyrkje i teglstein frå 1882 i Sandnes kommune i Rogaland fylke. Det er den første kyrkja i Sandnes by, som vart skilt ut frå Høyland kommune i 1860. Kyrkja er bygd av teglstein og har 420 sitjeplassar. Den kyrkja som vart ...

                                               

Sviland kapell

Sviland kapell er ei langkyrkje frå 1913 i Sandnes kommune i Rogaland fylke. Kapellet er av tre og har 140 sitjeplassar. Det er kyrkjegard ved kapellet.

                                               

Sokndal kyrkje

Sokndal kyrkje er ei lafta krosskyrkje i Sokndal kommune i Rogaland fylke. Kyrkja vart oppført og teken i bruk i 1803, men vart ikkje formelt innvigd før 8. juli 1807. Kyrkja har om lag 600 sitjeplassar. Kyrkjegarden ved kyrkja vert ikkje lengre ...

                                               

Sola kyrkje

Sola kyrkje står i vestom Sola lufthamn, Stavanger i Sola kommune i Rogaland fylke, og er ei mura langkyrkje frå 1955. Både mellomalderkyrkja, som då var gått or bruk som kyrkje og var forfallen, og soknekyrkja frå 1842, vart kravde rivne av den ...

                                               

Sørnes kyrkje

Sørnes kyrkje er ei arbeidskyrkje frå 1977 i Sola kommune i Rogaland fylke. Kyrkja har teglstein i fasaden, og ho har 240 sitjeplassar. Arkitekt var Tor Sørensen. Det er ikkje kyrkjegard ved kyrkja.

                                               

Tananger kapell

Tananger kapell er ei langkyrkje frå 1879 i Sola kommune i Rogaland fylke. Kapellet er av tre og har 280 sitjeplassar. Arkitekt var Hans Ditlev Franciscus von Linstow. I 2002 vart kapellet avløyst som soknekyrkje av den nye Tananger kyrkje, som s ...

                                               

Askje kyrkje

Askje kyrkje er ei langkyrkje frå 1846 i Stavanger kommune i Rogaland fylke. Byggverket er i tre og har 200 sitjeplassar. Det er oppført etter typeteikningar av Hans Ditlev Franciscus von Linstow. Det er kyrkjegard ved kyrkja og eit separat kyrkj ...

                                               

Bekkefaret kyrkje

Bekkefaret kyrkje er ei arbeidskyrkje frå 1977 i Stavanger kommune i Rogaland fylke. Kyrkja har teglstein i fasaden, og kyrkjesalen har 280 sitjeplassar. Med kyrkjelydsalen kan dette aukast til 550. Altartavla har form av eit teppe laga av Else M ...

                                               

Bispekapellet

Bispekapellet er eit kapell på Kongsgård i Stavanger sentrum som truleg er frå andre halvdelen av 1200-talet. Næraste naboar er Stavanger domkyrkje og Stavanger katedralskole. Kyrkja har 40 sitjeplassar. Kapellet er bygd i gotisk stil. Det er byg ...

                                               

Fogn kyrkje

Fogn kyrkje er ei arbeidskyrkje frå 1991 i Stavanger kommune i Rogaland fylke. Byggverket er i tre og har 190 sitjeplassar. Det er kyrkjegard aust for kyrkja.

                                               

Hillevåg kyrkje

Hillevåg kyrkje er ei arbeidskyrkje i Stavanger kommune i Rogaland fylke. Kyrkja er oppført i to byggjetrinn med vigsling 1. oktober 1961 og 28. mars 1993. Det er betong og tre i fasaden. Kyrkja har 240 sitjeplassar. Altartavla vart laga av Sverr ...

                                               

Hinna kyrkje

Hinna kyrkje er ei arbeidskyrkje på Hinna i Stavanger kommune i Rogaland. Kyrkja vart vigsla 29. oktober 1967, og Hinnasenteret ved sida av kyrkja vart bygd i 1981. Sjølve kyrkjesalen er ei langkyrkje. Kyrkja har glasmåleri av Victor Sparre i fon ...