ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 120
                                               

Tverråga

Tverråga er ei elv i Rana kommune som munnar ut i Ranelva. Elva spring ut frå Tverrvatnet. Elva tar opp i seg sju andre elvar, den siste ved Hamaren på Gruben. Ved brua mellom E6 og svenskvegen til Gruben, skiftar elva namn til Revelelva og munna ...

                                               

Vefsna

Vefsna er ei elv i Nordland fylke. Elva kjem frå Simskardvatnet på 877 moh. og renn gjennom kommunane Hattfjelldal, Grane og Vefsn. Elva passerer Mosjøen før ho munnar ut i botnen av Vefsnfjorden. Elva er 163 kilometer lang og har eit nedslagsfel ...

                                               

Virvasselva

Virvasselva er eit vassdrag i Rana kommune. Vassdraget drenerer ut i austenden av Virvatnet. Boneselva renn saman med Virvasselva i deltaområdet om lag 1 km aust for Virvatnet, og Sørbekken munnar ut saman med Virvasselva i Virvatnet. Dette er ei ...

                                               

Åbjøra i Nordland

Åbjøra eller Åelva som ho vert kalla til dagleg er ei elv i Bindal kommune i Nordland fylke. Ho renn frå Åbjørvatnet og gjennom Åbygda. Ho munnar ut i fjorden, ikkje langt frå tettstaden Terråk. Elva er lita, men ei god lakse- og sjøaureelv. Elva ...

                                               

Akerselva

Akerselva er ei elv som renn frå nord til sør gjennom det sentrale byområdet i Oslo. Elva går frå Maridalsvannet i Nordmarka, der utløpet vert kalla Oset, gjennom bydelane Nordre Aker, Sagene, Grünerløkka, Sentrum og stroket Grønland og renn til ...

                                               

Alnaelva

Alnaelva eller Alna er den lengste elva i Oslo. Ho spring ut frå Alnsjøen i Lillomarka og har stort tilsig frå Breisjøen, Steinbruvannet, Tokerudbekken og Austensjøbekken. Elva mottar dessutan avrenning frå Oslo kloakknett og ymse trafikkerte fla ...

                                               

Gjersjøelva

Gjersjøelva er ei elv i Nordre Follo kommune i Viken som renn frå Gjersjøen og nordover ut i Bunnefjorden. Ho har eit samla fall på 40 meter. Elveløpet vekslar mellom stilleflytende parti og dammar, små stryk og fossar. I elva finst rik vass- og ...

                                               

Hoffselva

Hoffselva er ei elv som renn gjennom stroka Hoff og Skøyen i Oslo, med utløp inst i Bestumkilen. Elva renn gjennom tettbygd område, og er lukka på ei lang strekning gjennom Skøyen. Ho samlar vatn frå dei tre bekkene Makrellbekken, Styggedalsbekke ...

                                               

Hovinbekken

Hovinbekken i Oslo, som opphavleg heitte Hasla og dessutan òg har vore kalla Klosterelva, Nonneelva og Munkebekken, er ein av dei bekkane i Oslo som går gjennom store utbygde område, og difor er vorte lagt i røyr på mesteparten av sin ferd ned gj ...

                                               

Ilabekken i Oslo

Ilabekken, tidlegare Akersbekken, er ein bekk i Oslo som i dag er overkvelva. Bekken har utspring på Tåsen, renn gjennom Voldsløkka, og følgjer derfrå Uelands gate ned Iladalen. Bekken kryssar Maridalsveien nedanfor Gamle Aker kyrkje og renn ut i ...

                                               

Ljanselva

Ljanselva er ei lita elv som renn frå Nøklevann i Østmarka, gjennom tett busetnad og verneverdig urskog, ned til Bunnefjorden. Elva er fiskeførande og har aure i dei øvre delane, medan den nedre delen er sjøaure- og lakseførande ved hjelp av ei l ...

                                               

Lysakerelva

Lysakerelva er ei elv som renn frå Bogstadvannet i Oslo og munnar ut i Indre Oslofjord på Lysaker, i det som vert kalla Lysakerfjorden mellom Fornebu og Bygdøy. Elva høyrer til Oslomarkavassdraga. Kjelda til Lysakerelva er Langlivann og Nordre og ...

                                               

Skjersjøelva

Skjersjøelva, som òg vert kalla Skjærsjøelva, er den 2.8 kilometer lange elva sørover frå Skjersjøen i Nordmarka i Oslo ned til Maridalsvannet i Oslo. I heile lengda ligg elva innanfor Maridalen landskapsvernområde, og er dessutan omfatta av dei ...

                                               

Sognsvannsbekken

Sognsvannsbekken er ei elv i Oslo. Ho byrjar som Pinabekken, som renn ut frå Store Åklungen. Bekken tek opp fleire mindre bekker frå vest og munnar ut i Sognsvann frå nordvest. Herfrå held han fram som Sognsvannbekken, og renn sørover gjennom str ...

                                               

Sørkedalselva

Sørkedalselva er ei elv i Sørkedalen i Oslo kommune. Elva vert til der elvane Langlielva og Heggelielva renn saman. Elva renn frå der inn i Bogstadvannet og vidare ned til Lysakerelva. Sørkedalselva er til ei viss grad egna for flugefiske sidan e ...

                                               

Figgjoelva

Figgjoelva er ei elv i Rogaland som renn frå Edlandsvatnet på Ålgård, gjennom Figgjo og til Sele på Jæren. Elva er populær for sportsfiske og er ei av dei 10–15 største lakseelvane i Noreg. Ho har ei lengd på 42.2 km og ein høgdeskilnad på 104 m. ...

                                               

Hååna

Hååna er ei elv i Time og Hå på Jæren. Ho munnar ut i havet like nord for Hå Gamle Prestegard og renn frå Høg-Jæren og nedover i det flate karakteristiske Jærlandskapet. Hååna renn gjennom eit relativt tett folkesett kulturlandskap med eit godt u ...

                                               

Suldalslågen

Suldalslågen er ei elv som renn i Suldal i Rogaland. Ho har spring ut frå Suldalsvatnet og munnar ut i Sandsfjorden ved tettstaden Sand. Gjuvefoss og Sandsfoss er fossar i Suldalslågen. Suldalslågen er rekna som ei god lakseelv. Rekordlaksen blei ...

                                               

Altaelva

Altaelva er ei omtrent 200 kilometer lang elv som renn gjennom kommunane Kautokeino og Alta i Finnmark-området i Troms og Finnmark fylke før ho munnar ut i Altafjorden. Elva er den nedre delen av Alta- Kautokeinovassdraget. Vassdraget startar ved ...

                                               

Eibyelva

Eibyelva er ei 17 km lang sideelv til Altaelva i Finnmark-området i Troms og Finnmark fylke, og er ein del av Alta-Kautokeino-vassdraget. Elva startar øvst i Eibydalen i Alta kommune der Trangdalselva og Vesterelva renn saman. Elva renn igjennom ...

                                               

Stabburselva

Stabburselva er ei elv i Finnmark-området i som renn gjennom Stabbursdalen nasjonalpark. Ho ligg 15 km nord for Lakselv i Porsanger kommune langs E6. Stabburselva Rávttošjohka har utspringet sitt på Finnmarksvidda nord for den største innsjøen i ...

                                               

Tanaelva

Tanaelva, på nord-samisk Deatnu, finsk Teno, er ei 348 kilometer lang elv, den femte lengste i Noreg, som renn gjennom kommunane Karasjok og Tana i Troms og Finnmark fylke. Over 256 kilometer av elva utgjer grensa til Finland. Den eksakte grensa ...

                                               

Bjørnåa

Bjørnåa er ei elv og ein foss i Indre Fosen kommune i Trøndelag. Elva startar på Fagerheia i Leksvik, og renn ut i Trondheimsfjorden. Her endar elva i ein om lag 200 meter høg foss.

                                               

Gaula i Trøndelag

Gaula er ei elv som renn ut ved Gaulosen i Leinstrand i Trøndelag. I sør startar ho frå innsjøen Gaulhåen i Holtålen kommune. Gaulhåen har tilsiget sitt frå Kjølifjellet, som er grensefjell mellom Tydal og Holtålen. Viktige sideelver til Gaula er ...

                                               

Lauvsneselva

Lauvsneselva er ei regulert elv i Flatanger kommune i Trøndelag fylke. Ho er 300-400 meter og går frå Lauvsnesvatnet og ned til sjøen ved Lauvsnes. Elva vert rekna som den kortaste og beste lakseelv, målt i tal på laks fanga per lakseførande mete ...

                                               

Namsen

Namsen er ei elv i Trøndelag fylke, om lag 200 km lang og med drygt 6000 kvadratkilometer nedbørsfelt. Ho startar i Store Namsvatnet, Røyrvik kommune, og munnar ut ved byen Namsos. Viktige elvar som renn ut i Namsen er Bjøra og Sandøla. Eit eldre ...

                                               

Nea

Nea er ei 80 km lang elv som renn vestover frå svenskegrensa gjennom Tydal og Selbu i Trøndelag fylke. Ho har utspringet sitt i Sylsjøen og renn etter 3 km ut i Nesjøen, vidare gjennom Vessingsjøen før ho møter Tya i Ås i Tydal. Deretter følgjer ...

                                               

Nea-Nidelvvassdraget

Nea-Nidelvvassdraget er eit vassdrag i kommunane Tydal, Selbu, Klæbu og Trondheim i Trøndelag. Vassdraget har eit nebørsfelt på 3100 km² og strekkjer seg 160 km frå svenskegrensa i Sylan og ut til Trondheimsfjorden. Statkraft har gjennom oppkjøpe ...

                                               

Nidelva

Nidelva er ei 30 km lang elv i Trøndelag fylke. Ho har utspringet sitt ved Bjørsjøen like nedanfor Selbusjøen ved Brøttem i Klæbu kommune. Ved Hyttfossen ligg Hyttfossen dam som regulerer Selbusjøen. Nedanfor Hyttfossen ligg Løkaunet kraftstasjon ...

                                               

Opløelva

Opløelva er den nedste delen av Opløvassdraget, og ho munnar ut i fjorden på Salsbruket i Nærøy kommune i Trøndelag. Opløelva oppstår der Mjøsundelva renn ut i Liavasselva 4 km nordaust for Salsbruket. Litt lenger ned, ved Synnes, kjem Krokvassel ...

                                               

Skjenaldelva

Skjenaldelva har utspringet sitt i Gagnåsvatnet i Orkdal kommune. Frå inntaket til eksisterande Skjenaldfossen kraftverk har elva eit nedbørfelt på 132 km² og ei gjennomsnittleg avrenning på 5.5 m³/s. Storparten av løpet til Skjenaldelva ligg i d ...

                                               

Staurselva

Staurselva er ei elv på Frosta i Trøndelag. Den renn ut frå Hovdalsvatnet som ligg 116 moh. Elva er berre 1.5 km lang og går ut i Trondheimsfjorden på nordsida av Frosta.

                                               

Stjørdalselva

Stjørdalselva er ei 50 km lang elv i Trøndelag som strekkjer seg frå svenskegrensa i Meråker kommune til Trondheimsfjorden i Stjørdal kommune - like ved Trondheim lufthamn, Værnes.

                                               

Stordalselva i Åfjord

Stordalselva er eit vassdrag i Åfjord kommune i Trøndelag, frå Reinsjøen på grensa mot Verran kommune i Nord-Trøndelag. Det dannar Teksjøen og Stordalsvatnet og fell ut i Åfjorden ved tettstaden Å. Stordalselva er kjent for å vera blant dei betre ...

                                               

Sverka

Sverka er ei lita elv som renn frå Furudalsvattnet til Øyungen ved Namdalseid. Ved Øyungen møter ho elva Øyensåa, og denne elva renn vidare til ho møter Ferja. Dei dannar i saman Årgårdselva, som munnar ut i sjøen. Det er godt laksefiske i dei ne ...

                                               

Byrteåi

Byrteåi er ei elv i Tokke kommune i Vestfold og Telemark. Ho har utspringet sitt i fleire mindre fjellvatn, og renn gjennom Byrtedalen før ho munnar ut i Byrtevatn ved øvre Byrte. Systemet høyrer til Skiensvassdraget.

                                               

Gautefallelva

Gautefallelva er ei elv i Drangedal kommune i Vestfold og Telemark. Ho er ein del av Kragerøvassdraget, og har utspringet sitt ei mengd større og mindre vatn på Gautefallheia mot Nissedal kommune. Det øvste vatnet, Beritsvann, ligg 668 moh., så v ...

                                               

Hoppestadelva

Hoppestadelva er ei elv i Skien kommune i Vestfold og Telemark. Elva startar ved utløpa av Stulevatn og Slettevatn, og munnar ut i Bøelva ved Fossum, før denne tømmer seg i Skiensvassdraget.

                                               

Elva Lure

Lure er ei elv i Tinn kommune i Vestfold og Telemark. Ho har utspringet sitt i Lufsjå på grensa mot Buskerud, og renn gjennom Luredalen før ho munnar ut i Ordøla, på veg mot Tinnsjå. Systemet høyrer til Skiensvassdraget.

                                               

Måna

Måna er ei elv i Tinn kommune i Vestfold og Telemark. Ho har utspringet sitt i Møsvatnet, og renn gjennom Vestfjorddalen og Rjukan, før ho munnar ut i Vestfjorden i Tinnsjå. Systemet er ein del av Skiensvassdraget. Måna er sterkt utnytta for kraf ...

                                               

Numedalslågen

Numedalslågen er med sine 352 km ei av Noregs lengste elvar. Elva har utspring på Hardangervidda og renn derfrå gjennom Sæterdalen til Dagali, vidare nedover Numedal til Kongsberg, og derfrå ned til Larvik, der elva renn ut i Skagerrak. Elva er r ...

                                               

Elva Tokke

Tokke er ei elv i Vestfold og Telemark som har utspring frå innsjøen Totak i Vinje og utløp i innsjøen Bandak i Tokke. Systemet er ei del av Skiensvassdraget. Tokkeutbygginga i perioden 1959–79 femner 7 kraftstasjonar i alt 976 MW, 4492 GWh. Kost ...

                                               

Anga i Førde

Anga er ei elv i Vestland som startar i Botnavatnet i aust, inst i Angedalen i Sunnfjord kommune og går inn i Jølstra som kjem frå Jølstravatnet. Herifrå vert elva kalla Jølstra. Ho munnar ut i Førdefjorden i vest.

                                               

Aurlandselvi

Aurlandselvi er ei elv i Aurlandsdalen som munnar ut i Aurlandsfjorden ved Aurlandsvangen. Elva er lakse- og sjøaureførande 6.7 km opp til Vassbygdevatnet og vidare om lag 6 km oppover Aurlandsdalen. Sjøauren i elva er kjend for høg gjennomsnitts ...

                                               

Elva Bora

Bora er ei elv i Vinje kommune i Vestfold og Telemark. Elva har utspring på Hardangervidda, og renn gjennom Bordalsvatn og ned til Edland, der ho munnar ut i elva Kjela, like før denne munnar ut i Tveitevatnet.

                                               

Flåmselvi

Flåmselvi er ei elv i kommunane Aurland og Ulvik i Vestland. Ho drenerer eit nedbørfelt på 277 km², og har ved munningen ei middelvassføring på 15 m³/s. Elva har utspring ved Omnsbreen nordom Hardangerjøkulen. I den øvre delen renn elva mot vest ...

                                               

Gaula

Gaula er ei elv i kommunane Sogndal og Sunnfjord i Vestland. Gaula byrjar som to elvar som går saman til ei. Den nordlege delen byrjar som utløp frå Tredjevatnet i Førde og renn vestover gjennom Grøningsstølsvatnet, Haukedalsvatnet og Lauvavatnet ...

                                               

Gloppeelva

Gloppeelva, òg kalla Storelva, er ei elv i Gloppen kommune. Elva er utløpet frå Breimsvatnet, og munnar ut i Gloppefjorden, sør for Sandane sentrum, nær Sandane Camping. Elva er ei lakseelv, det vil seie at det går laks i elva. Elva er regulert g ...

                                               

Kvenna

Kvenna, òg kalla Kvenno, er ei elv som renn frå Hardangervidda, i Kvennsjøen i Ullensvang herad i Vestland. Ho renn gjennom Krokåvatni, før ho kryssar grensa til Vinje kommune i Vestfold og Telemark. Her held ho fram gjennom mellom anna Sandvatn, ...

                                               

Nausta

Nausta er ei elv som renn gjennom Naustdal i Sunnfjord kommune. Ho startar på Fimland og renn ut i Førdefjorden ved Sanden i Naustdal sentrum, under Kletten. Nausta er ei av dei beste smålakselvane i Noreg og vart verna i 2005.